profile friends archive tagboard main?
click click snap
心灵。。的事

事情已经如此,
不得退让,
还会必须前进,
必须得胜,
我会靠着毅力,
打败恐惧,
我会靠着毅力,
打败敌人,
我一辈子都会靠着毅力,
废除恐惧,
你,
不用再想,
要在我身边夺走一根毛。
你没机会了^^.

Saturday, June 25, 2011 5:47 PM back to top?
人也有累的时候。。

这个假期,
我很累,
希望,真的有神派下来就我们。
  这个字,
我也改变不了。
也罢咯。
我还能怎样?
哈哈。

正面的看法最好,赫赫Inner peace <3                                                                              

Friday, June 3, 2011 4:47 AM back to top?
De'Art©